هشتصد و پنجاه و هفت

 

                       با تقدیم یک سبد گل اقاقیا

                                       بسم ربّ الّشهدا

   شهید  ....   .....

   میروم مأ وا بگیرم در کنار الّنبی

   عاشق روی حسینم آن وصی

   بوده ام یک عمر غلام مهدی صاحب زمان ع

   رفته شادان ببوسم هر دو دستان علی ع

/ 0 نظر / 10 بازدید