هشتصد و بیست و نه

 

              با تقدیم یک سبد گل لاله

                     بسم ربّ الّشهدا

   جانباز شیمیایی شهید ....   ......

   زمانه خواست تو را ماضی بعید کند

               که رد پای تو را نیز ناپدید کند

   خدا نخواست فقط از تو سر بگیردخواست

               که ذره ذره تمام تو را شهید کند

 

/ 0 نظر / 7 بازدید