شصت و هشت

بیاد آن شبها که ما را شمع جان بودی      

                                       میان نا امیدی ها چراغ جاودان بودی

برایت زندگانی گر چه یکسر رنج و سختی بود

                                    بنازم همتت ....  که تا بودی صبور و مهربان بودی

/ 0 نظر / 5 بازدید