هشتصد و چهل و پنج

 

             با تقدیم یک سبد گل سرخ

                     بسم ربّ الّشهدا

   جانباز شهید سردار ... ...

   مرد عرصه جهاد و هنر

   شهیدان مثل تو جانباز بودند

   مقدر شد پر و بالی گشودند

                    تو را در امتحانی سخت دیگر

                   پرت بستند و محکم تر کشیدند

/ 0 نظر / 8 بازدید