شصت و دو

حیاط خانه ما تنهاست

حیاط خانه ما تنهاست تمام روز

از پشت در صدای تکه تکه شدن میآید و منفجر شدن

خیابان های شهر انبار های باروت است

بی خبر از عاقبت پدر

حیاط خانه ما گیج است

/ 0 نظر / 4 بازدید