هشتصد و بیست و سه

 

            با تقدیم یک سبد گل یاس

                    بسم ربّ الّشهدا

    شهید ....    .....

   محل شهادت  :  شلمچه  - عملیات کربلای پنج

   پیکر پاک شهیدی ز سفر می آید

           به تسلای پدر نعش پسر می آید

   بعد هشت سال که از رفتن او می گذرد

          جسم صد پاره مفقود الاثر می آید

   بدنی نیست که بر پیکر او بوسه زنیم

         زین جهت خون دل از هر دو بصر می آید

 

  

  

/ 0 نظر / 7 بازدید