هشتصد و شصت

 

                با تقدیم یک سبد گل شب بو

                                      بسم ربّ الّشهدا

   شهید : ...   .....

   همه یاران سفر کردند و رفتند

   مرا خونین جگر کردند و رفتند

   از دستمان رفت تا ابد

   در فلبمان هستی گلم تنها یادگارم

   در قلبمان هستی گلم

/ 0 نظر / 10 بازدید