هفتاد و شش

ای شهیدی که به خون خفته و گلگون کفنی

ای شهیدی که به خون غرقه ز عشق وطنی

                                      ای جوانی که در آزادی ایران عزیز

                                      چهره گلگونی و خندانی و خونین بدنی

/ 0 نظر / 3 بازدید