هشت

مزار شهید گمنام  :

                              شهادت هنر مردان خداست

ای شهیدی که به خون خفته و گلگون کفنی

ای عزیزی که به خون غرقه ز عشق وطنی

                                سینه چاک تو را دید چو مادر خندید

                                پدرت گفت بنازم که تو فرزند منی

/ 0 نظر / 5 بازدید