هشتصد و شانزده

 

         با تقدیم یک سبد گل داوودی

                   بسم ربّ الّشهدا 

   شهید ....   .....

   شهادت : دیماه هزار و سیصد و شصت و پنج

   رجعت پیک مطهر :

            مردادماه هزار و سیصد هفتاد و پنج

                       آرامگاه

   شهادت  ...  ام را تاج گردید

   شلمچه بهر او معراج گردید

          بر سر تربت ما چون گذری همت خواه

          که زیارتگه رندان جهان خواهد شد

 

/ 0 نظر / 5 بازدید