بیست و نه

کشتن عاشق به جرم عاشقی دشوار نیست

هر که عاشق شد برایش سر سپردن عار نیست

                                  میثم تمار را نازم که می گفت این سخن

                                 سر فرازی بهر عاشق جز فراز دار نیست

قابلیت باید انسان را که گردد سر فراز

ور نه هر سر لایق ایثار راه یار نیست

                                 دشمنت کشت تو را ولی نور تو خاموش نشد

                                آری آن جلوه که خاموش نشود نور خداست

/ 0 نظر / 3 بازدید