شانزده

بیاد شمع رویت هم چنان پروانه می سوزم

تو رفتی من به جایت اندر این کاشانه می سوزم

                                  تو شمع بزم ما بودی ولی خاموش گردیدی

                                  به پای شمع تو هر لحظه چون پروانه می سوزم

/ 0 نظر / 4 بازدید