پنجاه و نه

بیا بلبل از این کوچه گذر کن                   بزن چه چه ....  را خبر کن

اگر دیدی ....  را به خلوت                    بگو ای بی وفا ای بی مروّت

خودت گفتی گلها باز شد می آیم               گل عالم تمام شد کی میآیی

گلی گم کرده ام می جویم او را                 به هر گل می رسم می بویم او را

اگر یابم گلم را در بیابان                      به اشک چشم خود می شویم او را

 

/ 0 نظر / 4 بازدید