به احترام به خاکسپاری 175 غواص شهید در سراسر ایران مرداد94

 

 

        

 

                 

 

   این شعر را عباس علی سپاهی یونسی

   برای 175 شهید غواص سروده است :

 

   جای ماهی کجاست در دریا

   پس چرا زیر خاک بودند

   ماهی و خاک قصه تلخی است

   کاش در آب ها رها بودند

   دست بسته به شهر آوردند

   صد و هفتاد و پنج ماهی را

   ماهی و دست بسته زیر خاک

   من نمی فهمم این سیاهی را

   این سیاهی که یک نفر با خاک

   بکُشد ساکنان دریا را

   ماهی دست بسته زیر خاک

   حل کند یک نفر معما را

   بیست و نه سال منتظر بودیم

   پیرمان کرد داغ ماهی ها

   خانه روشن شد از رسیدنشان

   تا که طی شد فراق ماهی ها

  

 

  

/ 0 نظر / 14 بازدید